Onderzoek naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op het vmbo

Achtergrond
Leerlingen op het vmbo maken al op jonge leeftijd keuzes in het onderwijs die van grote invloed zijn op hun toekomstige carrière. Als de keuze verkeerd is, dan leidt dit vaak tot allerlei problemen zoals demotivatie, studievertraging (door switchen van opleiding) en voortijdig schoolverlaten. Jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond ondervinden nog iets vaker problemen met de studiekeuze, bijvoorbeeld wanneer ouders weinig kennis hebben over opleidingen en beroepen om hun kind goed te kunnen begeleiden. Juist bij deze groep is betrokkenheid van ouders belangrijk, omdat hun voorkeuren en waarden een belangrijke rol kunnen spelen in het keuzeproces.

 

Het huidige LOB-aanbod op het vmbo is zeer gevarieerd. Eerder onderzoek laat zien dat LOB vaak nog geen samenhangend geheel vormt en nog nauwelijks is onderzocht op effectiviteit. Met dit onderzoek willen we te weten komen welke elementen van LOB meer en minder effectief zijn voor vmbo-leerlingen en specifiek voor leerlingen uit gezinnen met een (niet-Westerse) migratie-achtergrond.


Het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op een aantal veelbelovende activiteiten van externe aanbieders die door scholen worden ingezet. Met veelbelovend bedoelen we dat we verwachten dat deze een positief effect kunnen hebben op het studiekeuzeproces. 


De onderzoeksvraag luidt: Welke LOB-activiteiten in het vmbo hebben een positief effect op de studiekeuze van vmbo-leerlingen (ook met een migratie-achtergrond), welke werkzame mechanismen liggen hieraan ten grondslag, en welke condities zijn nodig om de interventies beter uitvoerbaar te maken voor vmbo-scholen en inzetbaar op meer vmbo-scholen? 

 

Het onderzoek bestaat uit vier deelprojecten. In deelproject 1 is een literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan wat er in de literatuur bekend is over effectieve aanpakken voor LOB. In deelproject 2 voeren we gesprekken met decanen/mentoren/docenten en leerlingen over LOB en inventariseren we wat op uw school aan LOB wordt georganiseerd. In deelproject 3 zullen we een aantal scholen benaderen voor deelname aan het Innovation Lab, een verbeteringstraject waarin we scholen ondersteunen bij goede implementatie van specifieke LOB interventies. In deelproject 4 bekijken we of het verbetertraject succesvol is geweest (voor de leerlingen en voor de school) en onderzoeken we bij de deelnemende scholen welke LOB-activiteiten en LOB-interventies aantoonbaar effectief zijn (bv. dat leerlingen minder onzeker zijn over hun keuzes en zich beter georiënteerd hebben op hun loopbaanwensen).

 

Het project wordt gefinancierd door het NRO vanuit de subsidieronde “Gelijke kansen richting de Toekomst 2020”. In lijn met de wensen van de opdrachtgever, richten wij ons op vmbo-leerlingen, met bijzondere aandacht voor vmbo-leerlingen met een (niet-Westerse) migratieachtergrond.